Vítáme vás na stránkách Školní jídelny ZŠ Mníšek pod Brdy

29.12.2017 19:48

Od 1.1.2018 přebírá provoz školní jídelny základní škola.

Chceme vás ubezpečit, že od 3.1., kdy se děti vrací do školy po vánočních prázdninách, je provoz jídelny zajištěn.

I nadále je možnost vybírat ze dvou jídel. Nemění se ani vaše přihlašovací údaje do internetového programu strava.cz, ani vaše variabilní symboly. Odhlašování a veškerá komunikace s jídelnou bude přes nové telefonní číslo: 608 490 091, na které nemusíte jen telefonovat, ale odhlásit oběd můžete i přes sms (ve tvaru: Příjmení a jméno žáka, datum či data odhlášených obědů). Takto můžete odhlásit oběd na daný den, a to nejpozději do 7.00 hodin. V elektronickém odhlašování a objednávání jídel na strava.cz můžete od nového roku měnit objednávky a odhlašovat s dvoudenním předstihem do 12.00 hod.

Platba 

musí být provedena zálohově na další měsíc, jinak nemůže být oběd strávníkovi v následujícím měsíci vydán.

Účet školní jídelny zůstává nezměněný č. 384905369/0800

I nadále platí možnost platby inkasem. Ti zákonní zástupci, kteří mají sjednané inkaso v současné době nemusí nic měnit a v platbě se pokračuje i v novém roce. Inkaso probíhá každý měsíc po 20. dni předchozího měsíce automaticky se zahrnutím přeplatku z předchozího měsíce. Inkaso v srpnu bude prováděno mezi 21. – 28., a to každoročně i se zahrnutím přeplatku za červen.

Naším cílem je omezit či úplně zrušit platby v hotovosti, zachovat je chceme pouze pro cizí strávníky.

Preferujeme platbu inkasem. Je to jednodušší pro zaúčtování obědů a vyrovnání přeplatků probíhá průběžně. Budete-li si zřizovat inkaso po 1.1.2018, ověřte si, zda proběhne platba v lednu (na únor), nestane-li se tak, je třeba uhradit stravné převodem či v hotovosti. 

Jako druhou, ale méně doporučovanou variantu platby stravného, zavádíme od 1.1.2018 platbu trvalým či jednorázovým příkazem v bance. Příkaz musíte v bance zadat nejpozději do 25. dne předchozího měsíce, a to na výše uvedené číslo účtu. 

V příkazu musí být zadán variabilní symbol, který jste obdrželi při přihlašování dítěte a v poznámce jméno dítěte – abychom mohli platbu správně přiřadit. Nebude-li příkaz obsahovat tyto údaje, bude platba vedena jako neuhrazená a oběd nebude moci být vydán. 

Po provedení příkazu pošlete potvrzení o platbě na e-mailovou adresu školní jídelny:  jidelna@zsmnisek.cz .  V případě, že neznáte svůj VS, kontaktujte kancelář ŠJ.

Protože platíte zálohově na měsíc dopředu, je třeba zadat platbu dle následujícího vzorečku:

Výše stravného (viz tabulka dále) x 21 dnů (maximální počet pracovních dnů v měsíci). 

Takto budou vznikat docela velké přeplatky (prázdniny, ředitelská volna, akce třídy a školy…), které ale budou vyúčtovány pouze jedenkrát v roce, a to ke konci června. Následně v červenci budou vráceny na účet, který bude uveden jako hlavní účet u daného strávníka v jeho přihlášce.

Výše stravného od 1. 1. 2018 zůstává stejná (kalkulace je provedena podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), mění se jen u zaměstnanců ZŠ:

 

 

cena 1 oběda

Doporučená platba za měsíc

1.

do 6 let (většina dětí z MŠ)

24,– Kč

504,– Kč

2.

6–10 let (předškoláci, většina žáků v 1. – 4. ročníku ZŠ)

27,– Kč

567,– Kč

3.

11–14 let (4. – 8. ročník ZŠ)

28,– Kč

588,– Kč

4.

15 a více let (8. – 9. ročník ZŠ)

30,– Kč

630,– Kč

5.

6.

cizí strávníci 

zaměstnanci školy

64,– Kč

30,-  Kč

1.344,– Kč

630,-  Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na období školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1. až 4. Žák (strávník) musí být v daném školním roce ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku. Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1: školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Zde vám i nadále budeme poskytovat  informace  o  stravování, o jídelníčku, o personálu a o všech novinkách v naší jídelně. 

Zachováme i diskusní fóum a ankety.