Stravování

Stravné   se   platí  v  hotovosti  v  kanceláři   školní   jídelny   vždy  poslední   pracovní   týden  v  měsíci   nebo bezhotovostně - platba inkasem (15. den v měsíci). Žákům jsou částky oznámeny  (zápis  v žákovské  knížce,  internet, objednávací  box v jídelně, na nástěnce ve škole a ve  školní  jídelně). Pokud  nebude  stravné, které  strávník hradí  v hotovosti  či převodem  na účet,  uhrazeno do konce měsíce, nebudou obědy vydány. Obědy se vydávají pouze po předložení stravovacího čipu!


Objednávání obědů:

Objednávky a změny obědů se  přijímají  3  pracovní dny  předem. Veškeré  informace  týkající se objednávání stravy naleznete také na www.strava.cz.


Odhlášení  obědů  se provádí den  předem  v  kanceláři  ŠJtelefonicky  na  čísle  318 592 286  (možno  využít  záznamník), a  to  do  14:00  hodin,  ve  výjimečných  případech  ještě  do  6:30  hodin  ráno.  První  den  nemoci (nepřítomnosti  ve  škole)  může  oběd  odebrat  rodinný  příslušník a další obědy se musí odhlásit, neodhlášené obědy propadají!!!


Trvá-li  žák  na  obědech  v  době  nemoci  nebo  nepřítomnosti  ve  škole,  činí  cena  oběda  64,-  Kč (resp. plná cena oběda bez dotace).


Odhlášené  obědy  se  odečítají  elektronicky  při  platbě  na  další  měsíc. Na konci školního roku se přeplatky za měsíc červen vracejí hotově proti podpisu.


Cena obědů podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.:

6 - 10 let                                     27,- Kč     (limit je 16,- Kč až 32,- Kč)

11 - 14 let                                   28,- Kč     (limit je 19,- Kč až 34,- Kč)

15 a více let                                30,- Kč     (limit je 20,- Kč až 37,- Kč)

zaměstnanci ŠJ a ZŠ                  64,- Kč

cizí strávníci                                64,- Kč


Za stravné vybíráme vždy poslední týden v měsíci a to v určeném čase, který je zveřejněn na webových stránkách www.sjmnisek.cz.


Výdej obědů

děti a zaměstnanci                    11:50 - 14:00 hodin

cizí strávníci (do jídlonosičů)     11:00 - 11:30 hodin


Je zakázán odběr do skleněných nádob, obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů!